کفپوش اپوکسی راه آهن

کفپوش اپوکسی راه آهن

انجام کفپوش اپوکسی راه آهن جمهوری اسلامی ایران توسط fsa تحت نظر شرکت صنعت آریا انجام گرفت

  • کفپوش اپوکسی

    کفپوش اپوکسی

    نمای بعد از اتمام کار ایستگاه راه آهن که سطح کامل ایستگاه از نوع کفپوش اپوکسی می باشد و توسط شرکت صنعت آریا اجرا شده است