کفپوش بیمارستانی

کفپوش اپوکسی بیمارستان امام رضا آمل

کاربرد پوشش های اپوکسی

 پرایمر اپوکسی برای سر جوشها و اتصالات .

از کاربرد انواع محصولات اپوکسی میتوان موارد زیر را نام برد :

 پرایمر بتن اپوکسی

 پرایمر فلزی اپوکسی برای مخازن و لوله های زیر زمینی.

 پرایمر فلزی، اپوکسی برای مخازن سکوهای نفتی ، کشتی ها، پل ها، خطوط ارتباطی لوله های نفت.

 پرایمر فلزی اپوکسی برای لوله ها و مخازن و لوله های آب آشامیدنی .