کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی

در این مقاله اثر نوع و ساختار دو نوع عامل پخت آمینی سیکلوآلیفاتیک، پلی آمید و آمین در پراکنش لایه های نانورس در رزین اپوکسی مورد مطالعه قرارگرفت. در این بررسی کانون توجه، خواص مقاومت به خوردگی مربوط به پوششهای حاصل از این نوع نانوکامپوزیتها بوده است.

نتایج نشان داد که پوششهای شامل هاردنر پلی آمید و آمین نسبت به سیکلوآلیفاتیک آمین، مقاومت بهتری در برابر خوردگی دارند. بررسی مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز مورد بررسی قرارگرفت و نتایج نشان داد ذرات نانوکلی  درصد نانوذره به صورت صفحات موازی با سطح، در عرض پوشش 3 در پوشش اپوکسی پلی آمید  و آمین حاوی قرارگرفته اند. همچنین توزیع مناسبی از ذرات نانو در ماتریس اپوکسی مشاهده  شد.

کفپوش پی وی سی

علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای کف پوش پی وی سی  بصورت یکپارچه و بدون درز و خصوصیات برجسته، می تواند بعنوان بهترین پوشش مورد استفاده قرار گیرد .

جهت ارزیابی فاصله میان صفحه های نانو کلی در پوشش های نانو-کامپوزیت، از آزمون تفرق اشعه  ایکس استفاده  شد،که نتایج حاکی از  درصد وزنی در پوشش شامل هاردنر پلی آمید و آمین بود.

کفپوش پی وی سی

روند اجرای کفپوش اپوکسی و مزایای کفپوش پی وی سی

دوام بالای کفپوش

ظاهری کفپوش

یک دست بودن کفپوش

قابلیت نظافت آسان کفپوش

کفپوش پی وی سی

تمیزکاری اولیه سطح

اجرای ساب برای تمام سطوح و در صورت لزوم اجرا اسکراچر

اجرای پرایمر مخصوص بتن

اجرای ماستیک کاری

اجرای بتونه کاری

اجرای تاپ کوت به روش شانه ای

کفپوش پی وی سی : امروزه در صنعت، استفاده از نانوكامپوزيتهای پليمری كه جز افزودنی در آنها مقدار جزيی سيليكاتهای لايه ای می باشد مورد توجه زيادی قرار گرفته است. قيمت مناسب، فرآوری آسان و در دسترس بودن سيليكاتهای لايه ای و بهبود خواص مكانيكی پليمر و همچنين رفتار مقاومت به خوردگی، تاخير اندازی آتش و رسانا بودن باعث به كارگيری افزاينده اين مواد در صنعت گرديده است

کفپوش پی وی سی

رزين های اپوكسی نيز دارای خواص فيزيكی، مكانيكی و شيميايی مطلوبی بوده و به همين جهت در صنايع پوشش سطح، كامپوزيت، چسب و .کفپوش پی وی سی سيليكاتهای لايه ای نيز 1 غيره دارای كاربرد فراوان می باشد به عنوان يكی از نانو ذراتی كه در ماتريسهای پليمری سبب افزايش خواص فيزيكی و مكانيكی شده، از گزينه های خوب .2برای دستيابی به اين مهم است از  بين  رفتن فلز بر اثر برهم كنش شيميايی و يا الكتروشيميايی با محيط اطراف، خوردگی ناميده می شود.

با توجه به برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی کفپوش پی وی سی بهترین انتخاب برای پوشش انواع سطوح صنعتی می باشد

مراحل آماده سازی کفپوش و کفپوش پی وی سی

آماده سازی نمونه ها قبل از اعمال پوشش بر روی نمونه های فولادی، سطوح  و 1000 و 800 ،600 آنها توسط كاغذ سمباده های با مش  آماده سازي و اكسيد زدايی گرديد و در مرحله بعد توسط 1200 محلول قليايی چربی زدايی گرديد