نمونه کار های کفپوش اپوکسی

در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای انجام گرفته در fsa توسط صنعت آریا را مشاهده می نمایید.

بیش از 100 پروژه انجام شده در زمینه کفپوش اپوکسی توسط صنعت آریا در ایران اجرا شده است که در این قسمت به تعدادی از آنها اشاره شده است

کفپوش اپوکسی  (داروسازی تولید دارو )

کفپوش اپوکسی ( دارو سازی خوارزمی)

سیستم آبندی پلی یورتان (سقف شبستان پروزه امام رضا )

کفپوش اپوکسی (انبار بوش آلمان –شرکت سیهاوی )

کفپوش آنتی باکتریال (دارو سازی پاک دارو)

سیستم  frp

کفپوش آنتی باکتریال (دارو سازی شهید غازی )

کفپوش اپوکسی (بیمارستان امام رضا آمل )

کفپوش اپوکسی (دارو سازی دارو پخش)

...